На горе

За абсолвентите

1. ПРОЦЕДУРА за провеждане на държавен изпит с абсолвенти от специалности на катедра ТМММ в ОКС "Бакалавър"
2. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на специалност "КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО" за ОКС "Бакалавър"
3. ПРОЦЕДУРА за завършване на обучението в ОКС "Бакалавър" и ОКС „Магистър" по специалности в катедра ТМММ, чрез разработване и защита на дипломна работа
4. УКАЗАНИЯ за съдържание и оформяне на дипломна работа (дипломен проект)
5. ЗАЯВЛЕНИЕ за предварително наименование на тема и ръководител на дипломна работа
6. ЗАДАНИЕ за разработване на дипломна работа
7. Насоки за съдържание и оформление на резюме на дипломна работа

7. Тематични направления за разработване на дипломни работи и докторантски теми

 

Последно актуализирани към 22 февруари 2019 г.

 

Под ръководството на доц. д-р инж. Стоян Славов

 1. Прилагане на Computer Aided Design (CAD) софтуерни средства за изготвяне на 3D модели и/или конструктивна документация на детайли, сглобени възли и/или изделия в машиностроенето;
 2. Прилагане на Computer Aided Manufacturing (CAM) софтуерни продукти за автоматизирано програмиране на технологични процеси за машинна обработка на детайли и извеждане на управляващи програми за Машини с Цифрово Програмно Управление (ЦПУ).
 3. Експериментално изследване на обекти и процеси в машиностроенето. Параметрична и топологична Computer Aided Engineering (CAE) оптимизация на конструкцията на машиностроителни изделия.
 4. Разработване и прилагане на методи за бързо създаване и 3D принтиране на прототипи на машиностроителни обекти;
 5. Изследване на релефи със специфични характеристики, формирани по функционални повърхнини (с проста и сложна форма) на детайли, чрез процес за Повърхностно Пластично Деформиране (ППД).

Под ръководството на доц. д-р инж. Кирил Киров

 1. Проектиране и оптимизиране на технологични процеси;
 2. Разработка на типови и групови технологични процеси;
 3. Управление на качеството на производствени процеси;
 4. Системи за управление на качеството.

Под ръководството на доц. д-р инж. Павлина Тотева

 1. Планиране контрола на качеството при монтажа;
 2. Изследване възможностите на измервателни средства.
 3. Внедряване на новото поколение GPS (Geometrical Product Specifications) стандарти в практиката.

Под ръководството на доц. д-р инж. Евстати Лефтеров

 1. Проектиране на режещи инструменти;
 2. Рязане на материалите;
 3. Проектиране на технологична екипировка.

Под ръководството на гл. ас. д-р инж. Мария Бакалова

 1. Прилагане на Computer Aided Design (CAD) софтуерни средства за изготвяне на 3D модели и/или конструктивна документация на детайли, сглобени възли и/или изделия в машиностроенето.
 2. Експериментално изследване на обекти и процеси в машиностроенето. Параметрична и топологична Computer Aided Engineering (CAE) оптимизация на конструкцията на машиностроителни изделия.
 3. Прилагане на симулационни анализи (якостни, термични, флуидни) при проектиране на изделия в машиностроенето.
 4. Проектиране на шприц-форми и симулиране на процесите на шприцоване със специализирани софтуерни продукти.

Под ръководството на гл. ас. д-р инж. Красен Кръстев

 1. Използване на CAD (Computer Aided Design) системи за проектиране на изделия в машиностроенето;
 2. Използване на CAM (Computer Aided Manufacturing) системи за автоматизирано програмиране на ММ с ЦПУ (Машини с Цифрово Програмно Управление);
 3. Симулационно моделиране и изследване на обекти и процеси в машиностроенето с използването на CAE (Computer Aided Engineering) системи;
 4. Проектиране на технологичви процеси за механична обработка, сглобяване и ремонт на изделия в машиностроенето;
 5. Проектиране на технологична екипировка, инструменти, механизми и машини в машиностроенето;
 6. Автоматизация на машиностроителното производство.

Под ръководството на ас. д-р инж. Таня Аврамова

 1. Проектиране на технологичен процес за изработване на детайли от машиностроителната и автомобилна индустрия;
 2. Проектиране и симулационен анализ на детайли от машиностроителната и автомобилна индустрия;
 3. Проектиране на технологичен процес за сглобяване на изделия;
 4. Проектиране на технологична екипировка;
 5. Проектиране и симулационен анализ на режещи инструменти;
 6. Проектиране на технологичен процес за нанасяне на покрития.
 
 
Powered by Phoca Download
FaLang translation system by Faboba