За записване в новата специалност "Производствен инженеринг" моля посетете страницата на кандидат-студентска кампания на Технически университет - Варна, или се свържете на тел. 052 383 283 за допълнителна информация с обучаващата катедра. 

Кратко описание на специалност "Производствен инженеринг":

       Специалност "Производствен инженеринг" (ПИ) е ново-разкрита специалност в ТУ-Варна. Създадена е с цел да отговори на съвременните динамични потребности на бизнес организациите, като осигури задълбочена подготовка и висше образование на съвременно европейско ниво на обучаемите - производствени мениджъри, които ще овладеят в детайли съвременните концепции и средства за проектиране, организация и управление на производствени процеси в малки и средни по големина бизнес организации в сферата на: машиностроенето, уредостроенето, производството на части за автомобилната промишленост, леката промишленост, техническото осигуряване на производството в хранителната и фармацевтичната промишлености и др.

       Насочеността на знанията и уменията, придобити по време на обучението по специалност ПИ, е свързана основно с: най-разпространените CAD/CAM/CAE/CNC технологии и системи за чертане, моделиране, инженерни анализи и автоматизирана подготовка, управление, контрол и отчетност на производството, използвани при дизайна на продукти, организацията и управлението на процесите в производствените организации както у нас така и в други страни в Европейския съюз; проектиране и внедряване на съвременни технологични процеси при използване на модерни производствени технически средства, оборудване и системи, включително и напълно автоматизирани такива, в условията на гъвкавост спрямо изискванията на пазара и конкурентоспособност; планиране, организация и управление на всички етапи и процеси, свързани със създаването на ефективни и конкурентноспособни проекти, продукти и услуги.

       Общоинженерната и фундаментална подготовка по специалност ПИ обхваща обучението по: базова, приложна и компютъризирана математика за инженери, основи на инженерната и компютърната графика, информационни технологии и системи, материалознание, електротехника и електроника, машини и механизми, машинни елементи и композитни флуидни и топлотехнически анализи на производствени технически системи, солидна чуждоезикова подготовка и др.

       Общотехнологичната подготовка обхваща дисциплините: производствени технологии, производствени материали, рязане на материалите и режещи инструменти, производствено оборудване и системи, технологична и инструментална екипировка, взаимозаменяемост и технически измервания, и др.

       В специализираната подготовка по специалността са включени дисциплини свързани с автоматизацията и компютъризацията на инженеринговите и управленчески процеси, планирането и мениджмънта на процеси, системи и проекти за развитие и подобряване в организацията, управление на риска и надеждността на продукти, процеси и системи, мениджмънт на човешките ресурси, на трудовите и производствени условия. и др. На обучаемите се осигуряват възможности за платена практика и стажове по специалността, в реални производствени условия след започване на трети курс.

       Студентите, завършили специалност "Производствен инженеринг", получават диплома за образователно - квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Машинен инженер", чрез която могат да се реализират като: производствени мениджъри, мениджъри продажби, мениджъри проекти за развитие и подобряване, експертни консултанти по инженерни проекти и на системи за управление в производствени и бизнес организации.

       Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра). 

FaLang translation system by Faboba