1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Обучение в ОКС "Бакалавър"

    Катедра ТМММ осигурява водене на всички общо-технологични и специализираните дисциплини в ОКС "Бакалавър" от учебния план на специалност “Компютъризирани технологии в машиностроенето" (КТМ) и голяма част от технологичните и специализираните дисциплини от учебния план на специалност "Машиностроителна техника и технологии"(МТТ).

Прегледай учебния план на специалност

Компютъризирани технологии в машиностроенето

Машиностроителна техника и технологии

Редовно обучение

Редовно обучение

 Учебен план сп. КТМ, ОКС

 Учебен план сп. КТМ, ОКС

Задочно обучение

 Задочно обучение
Учебен план сп. КТМ, ОКС  

  Учебен план сп. КТМ, ОКС


          Обучението в ОКС "Бакалавър" по тези специалности се извършва както в редовна, така и в задочна форма, като продължителността е съответно: 4 години (или 8 семестъра) за редовна и 5 години (или 10 семестъра) за задочна форма на обучение.

         Фундаменталната и общо инженерна подготовка включва базови за обучението на машинните инженери дисциплини, като: Математика, Приложни компютъризирани инженерни пресмятания, Приложна геометрия и инженерна графика, Информатика и информационни технологии, Чуждоезиково обучение, Материалознание и Технология на материалите, Техническа механика, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Топлотехника, Електротехника и електроника.

         Общата технологична подготовка обхваща дисциплините: Технология на машиностроенето, Обработващи машини и системи, Рязане на материалите, Режещи инструменти, Проектиране и използване на технологична екипировка, Машинни елементи, Автоматизация на производството, Взаимозаменяемост и технически измервания, и др.

         Специализираната инженерна подготовка включва дисциплини свързани с получаването на знания и придобиването на умения за: проектиране на реални детайли и изделия с използването на съвременни CAD софтуерни продукти като AutoCAD и SOLIDWORKS; симулационно моделиране на работата на проектираните изделия и тяхната виртуална апробация чрез извършване на анализи и оптимизации, с помощта на SOLIDWORKS Simulations (Cosmos); автоматизирана подготовка на производството и създаване на управляващи програми за машини със цифрово програмно управление с помощта на CAM-софтуер като FeatureCAM и SOLIDWORKS CAM (CAMWorks). Тук се включват и дисциплини като: Компютърно-интегрирани производства (CIM), Проектиране на производствени системи, Управление на риска и надеждност на технологични ситеми и процеси. По време на обучението студентите разработват самостоятелно и в екип редица курсови задачи и проекти, в които задачите са организирани така че да наподобяват до голяма степен реалните производствени условия.

           Студентие завършват ОКС "Бакалавър" по специалности КТМ и МТТ чрез процедури за явяване на дъжавен изпит или чрез разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект). 


      Студентите обучаващи се в някоя от специалностите КТМ или МТТ ОКС "Бакалавър", ще имат знанията и уменията да:

  • Проектират и моделират изделия и технологии както самостоятелно, така и в екип с други специалисти, с помощта на съвременни CAD/CAM/CAE компютърни софтуерни системи, като: AutoCAD, SolidWorks, FeatureСАМ, и др.;
  • Извършват инженерни анализи и оптимизации още по време на процеса на проектиране на изделията, с помощта на SolidWorks SimulationMoldex3D и др.; 
  • Оценяват технологични обекти и системи от гледна точка на съвременните концепции за качество, надеждност и конкурентоспособност на изделията;
  • Организират производството във фирми както с традиционно така и с компютърно управление на производствените мощности;
  • Проектират, моделират и оптимизират необходимата технологична и/или инструментална екипировка;
  • Програмират и настройват (включително и чрез CAM софтуер) съвременни машини и производствени системи с цифрово програмно управление.

        Реализацията на завършилите ОКС "бакалавър" по специалности КТМ и МТТ най-често е като:

  • Оперативни мениджъри във всички индустриални сфери в които се използват автоматизирани производствени машини и съоръжения;
  • Технически мениджъри, управляващи съвременни производствени структури и осигуряващи качествено и конкурентно производство;
  • Специалисти по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи: конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия;
  • Специалисти по: инсталация, настройка, експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирани и автоматични производствени линии и системи.

       Някои от фирмите, с които катедра ТМММ си партнира по отношение реализация на завършили студенти са:

        В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно плановете и програмите за обучение в ОКС "Бакалавър" на катедра ТМММ, обръщайте се към отговорника на катедрата: гл. ас. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова.

FaLang translation system by Faboba