1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Обучение в ОКС "Бакалавър"

    Катедра ТМММ осигурява водене на всички общо-технологични и специализираните дисциплини в ОКС "Бакалавър" от учебния план на специалности “Компютъризирани технологии в машиностроенето" (КТМ) и "Производствен инженеринг" (ПИ), както и голяма част от технологичните и специализираните дисциплини от учебния план на специалност "Машиностроителна техника и технологии"(МТТ).

Прегледай учебния план на специалност

Компютъризирани технологии в машиностроенето

Машиностроителна техника и технологии

Производствен инженеринг

Редовно обучение

Редовно обучение

Редовно обучение

 Учебен план сп. КТМ, ОКС

 Учебен план сп. КТМ, ОКС

Очаквайте скоро!

Задочно обучение

 Задочно обучение Задочно обучение
Учебен план сп. КТМ, ОКС  

  Учебен план сп. КТМ, ОКС

Очаквайте скоро!


          Обучението в ОКС "Бакалавър" по тези специалности се извършва както в редовна, така и в задочна форма, като продължителността е съответно: 4 години (или 8 семестъра) за редовна и 5 години (или 10 семестъра) за задочна форма на обучение.

         Фундаменталната и общо инженерна подготовка включва базови за обучението на машинните инженери дисциплини, като: Математика, Приложни компютъризирани инженерни пресмятания, Приложна геометрия и инженерна графика, Информатика и информационни технологии, Чуждоезиково обучение, Материалознание и Технология на материалите, Техническа механика, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Топлотехника, Електротехника и електроника.

         Общата технологична подготовка обхваща дисциплините: Технология на машиностроенето, Обработващи машини и системи, Рязане на материалите, Режещи инструменти, Проектиране и използване на технологична екипировка, Машинни елементи, Автоматизация на производството, Взаимозаменяемост и технически измервания, и др.

         Специализираната инженерна подготовка включва дисциплини свързани с получаването на знания и придобиването на умения за: проектиране на реални детайли и изделия с използването на съвременни CAD софтуерни продукти като AutoCAD и SOLIDWORKS; симулационно моделиране на работата на проектираните изделия и тяхната виртуална апробация чрез извършване на анализи и оптимизации, с помощта на SOLIDWORKS Simulations (Cosmos); автоматизирана подготовка на производството и създаване на управляващи програми за машини със цифрово програмно управление с помощта на CAM-софтуер като FeatureCAM и SOLIDWORKS CAM (CAMWorks). Тук се включват и дисциплини като: Компютърно-интегрирани производства (CIM), Проектиране на производствени системи, Управление на риска и надеждност на технологични ситеми и процеси. По време на обучението студентите разработват самостоятелно и в екип редица курсови задачи и проекти, в които задачите са организирани така че да наподобяват до голяма степен реалните производствени условия.

           Студентие завършват ОКС "Бакалавър" по специалности КТМ и МТТ чрез процедури за явяване на дъжавен изпит или чрез разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект). 


      Студентите обучаващи се в някоя от специалностите КТМ или МТТ ОКС "Бакалавър", ще имат знанията и уменията да:

  • Проектират и моделират изделия и технологии както самостоятелно, така и в екип с други специалисти, с помощта на съвременни CAD/CAM/CAE компютърни софтуерни системи, като: AutoCAD, SolidWorks, FeatureСАМ, и др.;
  • Извършват инженерни анализи и оптимизации още по време на процеса на проектиране на изделията, с помощта на SolidWorks SimulationMoldex3D и др.; 
  • Оценяват технологични обекти и системи от гледна точка на съвременните концепции за качество, надеждност и конкурентоспособност на изделията;
  • Организират производството във фирми както с традиционно така и с компютърно управление на производствените мощности;
  • Проектират, моделират и оптимизират необходимата технологична и/или инструментална екипировка;
  • Програмират и настройват (включително и чрез CAM софтуер) съвременни машини и производствени системи с цифрово програмно управление.

        Реализацията на завършилите ОКС "бакалавър" по специалности КТМ и МТТ най-често е като:

  • Оперативни мениджъри във всички индустриални сфери в които се използват автоматизирани производствени машини и съоръжения;
  • Технически мениджъри, управляващи съвременни производствени структури и осигуряващи качествено и конкурентно производство;
  • Специалисти по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи: конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия;
  • Специалисти по: инсталация, настройка, експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирани и автоматични производствени линии и системи.

       Някои от фирмите, с които катедра ТМММ си партнира по отношение реализация на завършили студенти са:

        В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно плановете и програмите за обучение в ОКС "Бакалавър" на катедра ТМММ, обръщайте се към отговорника на катедрата: гл. ас. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова.

FaLang translation system by Faboba