1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Обучение в ОКС "Магистър"

         Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "Mагистър" след завършено висше образование осигурява по-задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка в професионално направление 5.1. "Машинно инженерство", съчетана със специализация по съответната специалност. 

         За обучение за придобиване на ОКС "магистър" по някоя от изброените по-долу специалности в катера ТМММ се приемат лица, които вече са придобили ОКС "Професионален бакалавър", ОКС "Бакалавър" и/или ОКС "Магистър". За получаване на диплома за ОКС "Магистър" се изисква съответния магистърски курс да съдържа:

  • не по-малко от 120 кредита след придобита ОКС "професионален бакалавър";
  • не по-малко от 60 кредита след придобита ОКС "бакалавър" или ОКС "Магистър" по друга специалност.

        Съобразявайки се с тези изисквания, катедра "Технология на Машиностроенето и Металорежещи Машини" (ТМММ) предлага следните магистърски програми за обучение на студенти, в зависимост от придобитата ОКС:

 

1. За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности от други професионални направления, със срок 2 години (4 семестъра) и следните учебни планове:

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

2. За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление 5.1. "Машинно инжинерство", със срок 1,5 години (3 семестъра) и следните учебни планове:

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

 

 

 1. За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности от други професионални направления, със срок 2 години (4 семестъра) и следните учебни планове:

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

2. За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление 5.1. "Машинно инжинерство", със срок 1,5 години (3 семестъра) и следните учебни планове:

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС
 

 1. Управление на качеството: За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от направление 5.1"Машинно инженерство", със срок 1.5 години (3 семестъра) и следните учебни планове:

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

2. Управление на качеството: За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности от други професионални направления, със срок 2 години (4 семестъра) и следните учебни планове:

   Редовна форма на обучение     Задочна форма на обучение
 Учебен план сп. КТМ, ОКС Учебен план сп. КТМ, ОКС

 

 

         Студентие завършват ОКС "Магистър" по специалности КТМ. MTT или УК само чрез процедура за разработване и успешна защита на Дипломна работа (Дипломен проект).

        В случай на въпроси или необходимост от допълнителна информация относно плановете и програмите за обучение в ОКС "Магистър" на катедра ТМММ, обръщайте се към отговорника на катедрата: доц. д-р инж. Таня Георгиева Аврамова.

FaLang translation system by Faboba