Печат

      За обучение в образователната и научна степен "Доктор" могат да кандидатстват само лица, които вече са придобили ОКС "магистър" или студенти които са завършили семестриално по специалност в ОКС "магистър" и на които им предстои явяване на дипломна защита напосредствено преди кандидат-докторантския конкурс.

       Сроковете за обучение са както следва:

       Катедра ТМММ има валидна акредитация за обучение по ОНС "Доктор" в професионално направление 5.1. Машинно инженерство и научна специалност "Технология на машиностроенето".

Учебния план за обучение в ОНС "Доктор" по специалност "Технология на машиностроенето" може да бъде прегледан по-долу:

      Информация за конкурси за редовна или задочна докторантура в кат. ТМММ:

          Прием на докторанти в редовна или задочна форма на обучение се осъществява въз основа на конкурс, обявен от ТУ- Варна. Конкурсът и броя на местата за всяка специалност се обявяват ежегодно в Държавен вестник, в ежедневник, както и на интернет страницата на Докторантския център на ТУ-Варна. 

          Справки и приемане на необходимите документи се извършва в ТУ-Варна, стая 319 НУК (Нов Учебен Корпус). За подаване на документи и в случай на въпроси, относно процедурата на конкурса, моля обръщайте се на следните контакти:

         Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността, за която кандидатстват и изпит по чужд език (английски език).

FaLang translation system by Faboba