Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Евстати Лефтеров Лефтеров от ТУ-Варна
Страници: 143
ISBN: 978-954-20-0629-9
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 1396

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

      В настоящия наръчник за дистанционно обучение по дисциплината са разгледани общите принципи и методологията, които се използват в съвременните системи за автоматизирано проектиране. Особено внимание е обърнато на обектното, параметрично и твърдотелно моделиране, и моделиране с използване на повърхнини.

       Наръчникът е предназначен за студенти от специалности „Компютъризирани технологии в машиностроенето" по дисциплината „3D моделиране*, „Машиностроителна техника и технологии" по дисциплината „Автоматизация на проектирането в машиностроенето" и „Индустриален дизайн" по дисциплината „Компютърно 3D проектиране". Има за цел получаване на познания при използване на CAD системи, като е акцентирано на популярната параметрична система SolidWorks. В наръчника за дистанционно обучение се разглежда инженерният подход при проектиране на детайли, сглобени единици и получаване на чертежи на проектираното изделие.

       В най-разпространената в България CAD система SolidWorks, са включени три модула: Part - предназначен за тримерно моделиране на твърди тела, Assembly - за създаване на модели на сборни единици и Drawing - за автоматично генериране на работни чертежи на детайли и изделия. В наръчника за дистанционно обучение са разгледани и трите основни модула.

       По данни на www.ditra.biz в „Общо машиностроене" има 60 фирми потребители на SolidWorks, „Пневматика и хидравлика" - 6, „Инструментално производство" - 24, „Машини за пакетиране" - 4, „Електроника" - 12, „Електротехника и електрически машини" - 22 и „Строителство" - 2.


Наръчникът е издаден във връзка с ПРОЕКТ: BG051P0001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba