Категория: Автоматизация на инженерния труд (CAD-CAM-CAE Software)
Рецензент: доц. д-р Гриша Величков Василев от ТУ-Варна
Страници: 145
ISBN: 978-954-20-0633-6
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 1254

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

      Наръчникът е предназначен за студенти от специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето" по дисциплината „Проектиране на изделия". Студентите трябва да имат начални познания за работа с популярните CAD системи SolidWorks и AutoCAD. Целта на дисциплината е задълбочаване на техните познания в областта на автоматизираното проектиране. Разглеждат се етапите на проектиране и симулационно изследване на създаваните модели на изделия. Като цяло дисциплината има приложна насоченост и подпомага инженерното проектиране на различни типове изделия - от листов материал, твърдотелни, комбинирани, единични детайли и сглобени единици. Особено внимание е обърнато на възможности за създаване на различни конфигурации на детайли и създаване на връзки между размерите им.

      За демонстриране на автоматизираното проектиране на подобни модели е използвана една от най-разпространените у нас CAD системи - SolidWorks.

       Учебното пособие би могло да бъде полезно и на други студенти обучаващи се в Машинно инженерство и използващи CAD софтуерни продукти.

За автора

       Автор на материалите за дистанционна форма за обучение по дисциплината „Проектиране на изделия" е гл.ас. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова от катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" към „Машинно технологичен факултет" при Технически университет - Варна. Води лабораторни упражнения и лекции по дисциплините: „Приложен софтуер", „Компютърни системи за механичен инженеринг", „Проектиране на изделия" за специалности „Компютъризирани технологии в машиностроенето", „Транспортна техника и технологии" в ОКС"Бакалавър", редовно и задочно обучение, и „Визуализационно моделиране и дизайн в машиностроенето" за специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето", ОКС „Магистър".


Наръчникът е издаден във връзка с ПРОЕКТ: BG051P0001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba