Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: проф. д-р. инж. Ангел Антонов Диков
Страници: 228
ISBN: 954-20-0265-3
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2005
Бележка: Учебника е предназначен за студенти от III курс, от спец. МТТ и КТМ

Брой преглеждания: 1072

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

Цел на изучаваната учебна дисциплина е студентите да получат основни понятия за проектирането на технологически процеси в определени индустриални единици, за изработване на цзделия с предварително определено качество, фиксирана производствена програма и минимална технологична себестойност, при механична и друга обработка на заготовки и монтаж на изделия, както и да се запознаят с технологическите възможности на основните технологични операции за управление на параметрите на качеството на произвежданите изделия в съвременната индустрия.

Основно се изучава технологичната система, като се анализира способността й да въздейства върху параметрите на качеството на обработваните детайли в условията на различни технологични операции. Разглеждат се технологичните характеристики на използваните в промишлеността методи за механична обработка. Пресмятат се и се определят по стандартна методика типовете машиностроителни производства и организация на труда, методиката за определяне на прибавките за механична обработка и нормирането на операциите, пресмята се и икономическия ефект от разработения технологичен процес.

В глава 3 е включен подробен обзорно-аналитичен преглед на технологичните възможности на базовите операции за металоотнемане, използваните инструменти, машини и приспособления. Има се предвид, че учебната дисциплина се чете и на специалности, учебния план на които не предвижда изучаването на учебните дисциплини "Рязане на материалите и обработващи инструменти" и "Металорежещи машини", както това е направено в учебния план за обучение на студентите от специалност "МТТ".

Получената система от знания ще позволи на бакалавъра-инженер, базирайки се на познанията си върху спецификата на технологическите процеси, да взема правилни управленчески решения при осигуряването на производствения процес, неговото рационално планиране, ефективна поддръжка, както и при реализацията на произведения продукт.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba