Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: проф. д.т.н. инж. Велико Колев Иванов от РУ "Ангел Кънчев"
Страници: 159
Цена (лв.): 6.20
ISBN: 978-954-20-0590-2
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2013

Брой преглеждания: 816

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

Дисциплината "Оптимални методи и средства за механична обработка" е предназначена за магистърско обучение на студенти в професионално направление 5.1 „Машинно инженерство". На основата на знанията по "Технология на машиностроенето" I и II част, "Рязане на металите", "Металорежещи инструменти"-основен курс и други дисциплини, получени в предходните години, дисциплината "Оптимални методи и средства за механична обработка" въвежда критерии за оценка на методите за механично обработване на детайлите като рационални или оптимални и дефинира основните понятия и определения, въведени в кинематиката на рязане. Разглеждат се основните моменти и произтичащите от тях основни задачи на кинематиката на рязане, решаването на които за всеки конкретно разглеждан случай води до изграждането на определен метод на обработване чрез рязане.
 
В настоящата разработка е направена класификация на всички теоретично възможни принципни кинематични схеми на рязане и са анализирани онези, които са намерили приложение в практиката.Направен е преглед на съществуващите методи за обработка на сложни повърхнини и са предложени средства и методи за оптимална обработка. Предложени са подходи за определяне и анализ на геометричните и конструктивните параметри на основните групи режещи инструменти.
 
Разгледана е последователността на действията, при изграждане на определен метод на обработване чрез рязане, последователност, обвързана с критериите, понятията и определенията от кинематиката на рязане. Посочено е как се извършва преход от един към друг метод на обработване чрез рязане, в резултат на което е възможна замяна на отдавна утвърдили се, но оказали се вече остарели и неефективни методи на обработване, с по-рационални.

Предложени са и алтернативни на утвърдилите се като класически методи и средства за шевинговане на еволвентни зъбни колела. Тези методи стават реалност след разглеждане особеностите на т.н. "извънполюсно сцепване".

Настоящият материал няма амбицията да дава готови решения на всички проблеми, възникващи в сферата на обработването на детайлите чрез рязане. Решаването на конкретни задачи по създаване, или изборът на нови методи за механично обработване, може да се осъществи по разнообразни начини, но логически обоснованите, предлагани тук, са за предпочитане пред интуитивните.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba