Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: доц. д-р Евстати Лефтеров Лефтеров от ТУ-Варна
Страници: 170
ISBN: 978-954-20-0537-7
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2011
Бележка: Ръководството е предназначено за студенти от ОКС "Бакалавър", IV курс, спец. "Компютъризирани технологии в машиностроенето" и "Машиностроителна техника и технологии"

Брой преглеждания: 801

  5 / 1
Лошо Супер 

Анотация

Настоящото ръководство за лабораторни упражнение по дисциплината „Производствени системи" е предназначено да подпомогне подготовката на студентите от специалност "Компютърни технологии в машиностроенето" в процеса на усвояване на знанията по тази дисциплина.

Темите на лабораторните упражнения са съобразени с утвърдената учебна програма на катедра ТМММ по дисциплината „Производствени системи" и покриват до голяма степен изучавания материал.

При подготовката на ръководството авторите са спазили единен план на структура на упражненията, включващ следните основни елементи: Цел на упражнението; Теоретични положения, включващи методически указания и справочни данни за изпълнение на упражнението, таблици, формули и графики; Ред за провеждане; Указания за изготвяне на протокол от упражнението.

Това ръководство, съдържа както общоизвестни и утвърдени в практиката методи за проектиране на основните елементи на производствени предприятия, така и е фокусирано към използването на съвременни програмни продукти (като MS Word, MS Excel, MS Visio и др.), интернет базирани ресурси и справочни данни за изпълнение на упражненията от студентите.

Ръководството е изготвено от авторите както следва:

  • Димитър Неделчев – упражнения № 3,4,5 и 6;
  • Стоян Славов – упражнения № 1,2,7,8,9 и 10.
Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba