Категория: Технология на машиностроенето (Manufacturing Technologies)
Рецензент: доц. д-р Гриша Величков Василев от ТУ-Варна
Страници: 275
ISBN: 978-954-20-0632-9
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 1081

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

В Наръчника са поместени общо 13 теми, свързани с автоматизираното проектиране на технологични процеси и генериране на управляващи програми за стругове, фрезови машини и обработващи центри с цифрово програмно управление - СNС (Computer Numerical Control). Курса е базиран основно на продуктите Solidworks (Dassault Systèmes) и FeatureCAM (Delcam), като те се използват за програмиране на реални технологични процеси, използвайки най-добрите алгоритми и стратегии за моделиране и инструментална обработка. Разглеждат се компютърното програмиране на ротационни детайли, 2.5D, 3D, 4 и 5 осни фрезови операции, високоскоростни обработки, както и струго-фрезови и пробивно-нарезни операции. Наръчникът е предназначен за студенти, обучаващи се в дистанционна форма по специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето" на ТУ - Варна. Може да се използва и от други студенти, изучаващи аналогични дисциплини, както и от технолози от машиностроителните фирми и предприятия.

      За автора

    Доц. д-р Стоян Славов е магистър-инженер на Технически университет - Варна. През 2004г. защитава докторска дисертация в областта на Повърхностно пластичното деформиране на функционални повърхнини в Технически университет - Варна. От 2012 г. е Доцент в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" на Технически университет – Варна по специалност Технология на машиностроенето.

     Професионални позиции: Работил е като консултант и главен консултант по проекти за разработване и внедряване на системи за управление в над 20 фирми и предприятия от машиностроителния бранш, както и като главен асистент и доцент в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" на Технически университет – Варна.


Наръчникът е издаден във връзка с ПРОЕКТ: BG051P0001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba