Категория: Управление на производството (Production Process Management)
Рецензент: доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева
Страници: 244
ISBN: 978-954-20-0631-2
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 1365

  5 / 1
Лошо Супер 

Анотация

        Настоящото ръководство е предназначено за студентите от Технически университет Варна, изучаващи дисциплината "Управление на качеството" при образователно квалификационни степени „Бакалавър" и „Магистър".

       Ръководството по "Управление на качеството" съдържа информация за целите, основите на методологията, инструментариума и съвременни постижения в дадената област на науката. Той може да се използва и от студентите в други висши училища.

      Нарасналият интерес на фирмите към проблемите на качеството го прави подходящо за специалистите от практиката и в следдипломното обучение и преквалификация.

      Науката по управление на качеството се развива много динамично през последните години. Авторът би бил благодарен за критични бележки и препоръки по представения труд.

 

      За автора

      Доц. д-р инж. Кирил Янков Киров е преподавател в Технически Университет - Варна. Роден е през 1957 год. в гр. Варна и е завършил своето висше образование във ВМЕИ -Варна (понастоящем ТУ-Варна).

      През периода 1983-1986 год. работи във "Корабостроителен завод" - гр. Варна, като конструктор и технолог при: разработка на уникални машини и съоръжения, и внедряване на нови технологии в корабостроителната индустрия.

    Научната и преподавателската му дейност е започнала през 1986 год. Специализира основно в направлението на технология на машиностроенето и управление на качеството. Има богат опит и в двете области. В областта на машиностроенето е работил, като проектант, технолог, консултант, мениджър на машиностроителни предприятия и лектор. В областта на управление на качеството има богат опит, като консултант, одитор, мениджър основно на консултантски организации и лектор. За периода след 1998 год. е реализирал над 500 проекта в областта на промишлеността и управлението. Има участие при разработката на софтуерни системи за управление на промишлени предприятия. Специализирал е във Великобритания, Германия и Португалия. Има множество публикации и учебни помагала в представените области.


 Наръчникът е издаден във връзка с ПРОЕКТ: BG051P0001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba