Категория: Управление на производството (Production Process Management)
Рецензент: доц. д-р Кирил Янков Киров от ТУ-Варна
Страници: 236
ISBN: 978-954-20-0634-3
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 482

  5 / 1
Лошо Супер 

Анотация

           Предмет на дисциплината е управлението на качеството на равнище международни, европейски и национални стандарти. Тя дава знания и практически умения за изграждане на елементи от различни видове системи за управление, за прилагане на методите и инструментите на управление на качеството и разработването на концепции за тотално управление на качеството. Конкретно се изучават спецификите на основни системи от стандарти, които оказват влияние в международния бизнес. Дисциплината фокусира вниманието на студентите върху същността, принципите и практиката на стратегическото управление. Разглеждат се съвременни проблеми на тоталното управление на качеството, усъвършенстването на бизнес процесите и конкретните методи за контрол на качеството в организациите. Представена е система от указания за оценяване и управление на рисковете за организацията по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и др. В дисциплината е разгледано и изграждането на интегрирани системи за управление, в които наред с качеството обект на управление са условията труд. аспектите на опазване на околната среда и информационната сигурност.

           За автора

         Доц. д-р Стоян Славов е магистър-инженер на Технически университет - Варна. През 2004г. защитава докторска дисертация в областта на Повърхностно пластичното деформиране на функционални повърхнини в Технически университет - Варна. От 2012 г. е Доцент в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" на Технически университет – Варна по специалност Технология на машиностроенето.

         Професионални позиции: Работил е като консултант и главен консултант по проекти за разработване и внедряване на системи за управление в над 20 фирми и предприятия от машиностроителния бранш, както и като главен асистент и доцент в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" на Технически университет – Варна.


Наръчникът е издаден във връзка с ПРОЕКТ: BG051P0001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba