Категория: Инженерна графика и Техническо документиране
Рецензент: доц. д-р Митко Тодоров Додуров
Страници: 136
ISBN: 978-954-20-0636-7
Библиотека: Издателска дейност в катедра ТМММ
Година: 2014

Брой преглеждания: 1110

  0 / 0
Лошо Супер 

Анотация

Учебното пособие по „ПРИЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА – 1 част“ е предназначено за студенти от машиностроителните специалности на факултети МТФ и КФ на ТУ-Варна. Дисциплината има за цел да развие базови умения у студентите като пространствено мислене, въображение, умения за графично-чертожна работа. Всички тези умения са необходими през целия курс на обучение и са базови за практическата дейност на всеки инженер.

Предмет на изучаване са методите на приложната геометрия (нарича се още дескриптивна геометрия), за построяване на равнинни и пространствени геометрични елементи върху чертожна равнина, запознаване с правилата за построяване на линии на пресичане между обекти и изработване на техническа документация на изделията.

Конструкторските документи са и ще продължат да бъдат езика на техниката, който е разбираем от специалистите на всички страни в света. Владеенето и прилагането на международните изисквания към оформянето на техническите документи е основно изискване към квалификацията на всеки инженер.

Дисциплината създава предпоставки за задълбочено и плавно формиране на знания, умения и навици у бъдещите инженери за конструкторска работа и подготовка на машиностроителни съоръжения

Приложната геометрия и инженерна графика – 1 част, полага основите на „техническото мислене“ у студентите. Обучението започва с ортогонално проектиране на прости геометрични обекти и завършва с изработване и разчитане на чертежи на детайли в три проекции. Усвояването на дисциплината гарантира развитие на редица качества свързани с естетически критерии за проектиране и оформяне на инженерна техническа документация, знания относно изискванията на стандартите и други.

Дата на въвеждане:
FaLang translation system by Faboba